Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált  személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást  nyújthasson. 

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére  vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács  (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai  védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára,  amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. 

Szolgáltató, adatkezelő

Név / cégnév: Royalmedence Kft.
Cím: 2340, Kiskunlacháza, Sellő u. 92.
Adószám: 26334552-2-13
E-mail: r oyalmedence@gmail.com
Telefon: +3670 / 949-1665

– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi  Rendelete; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált  vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek  összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás  vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,  terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében  személyes adatokat kezel; 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre  (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes  személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,  például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a  természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális  vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján  azonosítható; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség  vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és  eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés  céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az  adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat  az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és  megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az  érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet  útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok  kezeléséhez; 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt  vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes  megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy  az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség  vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,  függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy  egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban  férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az  említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az  adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi  szabályoknak; 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az  adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok  kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a  személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös  figyelemmel az alábbiakra: 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett  számára átlátható módon kell végezni. 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból  történhet. 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a  szükséges mértékű lehet. 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan  személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek  azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél  hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű  archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból  történik. 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy  szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok  megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen  elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is  ideértve. 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre  vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 

Fontos adatkezelési információk 

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során  az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a  konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az  eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az  érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött  levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai  törlésre kerülnek. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének  korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az  érintett adathordozhatósághoz való jogáról. 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési  hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján  végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának  jogával. 

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket,  azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért  személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat  megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos  következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban  regisztráció nélkül nem lehetséges. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan  késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes  adatokat. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan  késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az  adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat  indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más  jogalapja. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon  vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. 

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.  Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a  kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik  meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a  kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon  vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő  azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz  szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. 

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CégnévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CímAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás.
TelefonAzonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontjaTechnikai információs művelet.
IP címTechnikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre  szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. 

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben  a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a  tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja  kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a  kapcsolattartás és számlázás miatt. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés  jogszabályi előíráson alapul. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás  visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor  visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik  meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a  kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése  jogszabályi előírás szerint történhet meg. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon  vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CégnévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CímAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás.
TelefonAzonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adataiA termék azonosítása
Regisztráció időpontjaTechnikai információs művelet.
IP címTechnikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre  szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. 

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a  fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a  tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. 

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként,  vagy papír alapú számla küldése. 

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei. 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás  visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor  visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik  meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a  kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon  vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CégnévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CímAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás.
TelefonAzonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vevő azonosítása.
SzámlaadatokA számla azonosítása.
Számlakiállítás időpontjaTechnikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre  szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. 

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a  fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a  tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. 

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és  ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.  Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a  kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem,  hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk  kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük. 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek,  információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül  leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása  időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási  adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó  előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató  reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor  megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó  hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait  kezelje. 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles  megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet  küldeni. 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.  Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a  kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik  meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a  kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő  link alapján. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy  levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem  szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem  szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad  meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a  kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött  hírlevél vagy szakmai információ célba érjen. 

Sütik (cookie-k) 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és  olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés  állapota. 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési  adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a  weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie)  küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a  szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.  

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. 

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben  a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. 

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel  személyes adatokat az adatkezelő. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Közösségi oldalak 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon  keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési  lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók  

tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. 

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a  felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter,  Pinterest stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások,  bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. 

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok,  blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek stb. 

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a  felhasználó nyilvános profilképe is. 

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó. 

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás  szerint. 

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás  szerint. 

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető  szabályozás szerint. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető  szabályozás szerint. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen  személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal  üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.  Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a  felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e. 

Google Analytics 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére  a weblap felhasználóinak szokásairól. 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja,  hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a  honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének  részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és  elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript  jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét.  A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára,  hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb  újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem  akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások  részére. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a  fenti hivatkozásokon érhetők el. 

Adatvédelem részletesen: 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/priva cy/google_privacy_policy_hu.pdf 

Adatfeldolgozók 

Tárhelyszolgáltató: 

Név / cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 700 2323
E-mail: info@mhosting.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja.  Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak  férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos  kezeléséért. 

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. 

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a  weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a  tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy  szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon  alapuló adatkezelés. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A tájékoztatás kéréshez való jog 
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy  cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen  forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30  napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A helyesbítéshez való jog 
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát  módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül  intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog 
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön  kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által  megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog 
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A  zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok  tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül  megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog 
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.  A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb  15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk,  és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így  lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön  érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre,  értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
 • Telefon: +36 (1) 391-1400 
 • Fax: +36 (1) 391-1410 
 • E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
 • URL https://naih.hu 
 • koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.  április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK  rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról. 

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI. törvény. 

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce rendszert használunk. A kosár és megrendelés feldolgozásához 2 cookie-t szükséges: woocommerce_cart_hash és woocommerce_items_in_cart. Ez a 2 cookie szükséges az oldal megfelelő működéséhez és nem kapcsolható ki.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Összes tiltása
Összes engedélyezése